Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Folkeregister for italienere bosiddende i udlandet (A.I.R.E)

Folkeregistret for italienere bosiddende i udlandet (A.I.R.E.) blev oprettet ved Lov nr. 470 af 27. oktober 1988 og er et register over italienske statsborgere som er bosiddende i udlandet i mere end 12 måneder. Registret forvaltes af de italienske kommuner på baggrund af de oplysninger, som de modtager fra de italienske konsulater i udlandet.

Italienske statsborgere har pligt til at tilmelde sig A.I.R.E. (jf. Lov 470/1988) og tilmeldingen er en forudsætning for borgerens adgang til en række konsulære ydelser og vigtige rettigheder, som f.eks.:

 • Muligheden for at kunne brevstemme fra Danmark til valg og folkeafstemninger i Italien, samt stemme på de italienske kandidater ved valg til Europaparlamentet;
 • Muligheden for at få udstedt eller fornyet ID- og rejsedokumenter samt diverse attester.

 

Følgende personer skal tilmelde sig A.I.R.E.:

 • Italienske statsborgere, som har bopæl i udlandet i mere end 12 måneder;
 • Italienske statsborgere som allerede bor i udlandet, enten fordi de er født i udlandet eller fordi de efterfølgende har opnået italiensk statsborgerskab.

 

Følgende personer skal ikke tilmeldes A.I.R.E.:

 • Italienske statsborgere som tager til udlandet i en periode af mindre end 1 års varighed;
 • Sæsonarbejdere;
 • Udstationerede medarbejdere fra den italienske udenrigstjeneste, som hører ind under Wienerkonventionerne om diplomatiske relationer og konsulære relationer fra hhv. 1961 og 1963;
 • Italienske militærfolk som er udstationerede ved NATOs kontorer og baser i udlandet.

 

Tilmelding til A.I.R.E.

Tilmeldingen til A.I.R.E. finder sted, når den pågældende person har afgivet en erklæring herom til Konsulatsafdelingen senest 90 dage efter at vedkommende har flyttet sin bopæl til Danmark. Tilmeldingen indebærer, at personen samtidig får slettet sin bopæl i det lokale folkeregister, ’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.)’, i sin hjemkommune i Italien.

Hvis man registrerer sig på portalen for konsulære ydelser FAST-IT, kan man anmode om tilmelding til AIRE direkte online uden at skulle møde op på Konsulatsafdelingen. Anmodningen skal vedlægges en kopi af ID-dokument samt dokumentation for at vedkommende har bopæl i Danmark. Som alternativ til portalen, kan man downloade ansøgningsskemaerne under sektionen Modulistica, og sende dem til e-mail adressen: consolato.copenaghen@esteri.it .

Grundet den konstant stigende efterspørgsel på tilmeldinger og opdateringer hos vores Konsulatsafdeling kan sagsbehandlingen tage nogle uger. Vi gør i den forbindelse opmærksom på, at datoen for tilmeldingen til A.I.R.E. fastsættes med tilbagevirkende kraft til datoen for indsendelsen af anmodningen via FAST-IT (Dette gælder for anmodninger som accepteres direkte og for anmodninger, som accepteres efter modtagelsen af yderligere dokumentation eller rettelser. Men det gælder IKKE for anmodninger, som er blevet afvist).

Det er gratis at tilmelde sig til A.I.R.E. Tilmeldingen kan også ske på baggrund af oplysninger, som Konsulatsafdelingen er kommet i besiddelse af.

 

Registrering af mindreårige i A.I.R.E

Tilmeldingen af mindreårige italienske statsborgere født i udlandet, hvis forældre er bosiddende i udlandet, foretages samtidig med registreringen af fødselsattesten.

Tilmeldingen af mindreårige italienere født i Italien, hvis forældre er bosiddende i udlandet, foretages direkte af den tilforordnede myndighed i Italien samtidig med registreringen af fødslen. Kommunen informerer derefter Konsulatsafdelingen med henblik på opdateringen af registret.

 

Tilmelding til A.I.R.E af mindreårige, som bor med den ene forælder

Tilmeldingen af mindreårige med italiensk eller med dobbelt statsborgerskab er obligatorisk, hvad enten barnet bor med sin italienske forælder eller med sin udenlandske forælder.

I sidstnævnte tilfælde (mindreårig med kun italiensk eller dobbelt statsborgerskab bosiddende hos sin ikke-italienske forælder), kan anmodningen om tilmelding til AIRE fremsendes af enten den italienske forælder eller af den udenlandske forælder, som barnet bor hos. Det er en fordel, hvis den anden forælder har givet fuldmagt hertil.

Det understreges, at AIRE-registreringen af en mindreårig udelukkende har til formål at bekræfte borgerens faktiske bopæl (dvs. sædvanlige opholdssted) i udlandet og derfor er uafhængig af eventuelle tvister, der måtte opstå som følge af foranstaltninger truffet af de italienske eller danske myndigheder.

 

Ændringer i A.I.R.E.

Hvis man allerede er tilmeldt A.I.R.E., kan man via portalen FAST-IT meddele sin ny bopælsadresse i Danmark. Anmodningen sendes videre til Konsulatsafdelingen, som registrerer ændringen.

Vi gør opmærksom på, at det er op til borgeren selv at opdatere sine data i A.I.R.E., idet de danske myndigheder ikke informerer Konsulatsafdelingen om eventuelle adresseændringer.

Derfor skal borgeren hurtigst muligt informere Konsulatsafdelingen om:

 • Adresseændringer eller flytning til udlandet;
 • Adresseændringer (til Konsulatsafdelingen, hvis flytningen sker indenfor Danmark; eller til et konsulat i udlandet, hvis personen flytter fra Danmark);
 • Ændringer i civilstand, også med henblik på evt. registrering i Italien af udenlandske attester (ved ægteskab, fødsel, skilsmisse, død etc.);
 • Tab af italiensk statsborgerskab.

 

Repatriering og afmelding i A.I.R.E.:

Hvis italienske statsborgere registrerede i A.I.R.E., beslutter sig for at flytte tilbage til Italien, skal de henvende sig til deres nye italienske hjemkommune og tilmelde sig til det lokale folkeregister. Den italienske kommune sørger så for at slette borgeren fra A.I.R.E. samtidig med tilmeldingen i A.P.R. (Anagrafe Popolazione Residente). Kommunen sender derpå en officiel meddelelse om datoen for repatrieringen til Konsulatsafdelingen, som registrerer ændringen i sine lister.

Borgerne slettes endvidere i A.I.R.E. i følgende tilfælde:

 • Ved dødsfald, inklusiv forsvundne personer, der erklæres for døde ved en dødsformodningsdom;
 • I tilfælde af formodet utilgængelighed, medmindre andet er bevist, når der er gået hundrede år siden fødslen, efter to på hinanden følgende registreringer, eller når den tidligere meddelte udenlandske adresse ikke længere er gyldig, og det ikke er muligt at finde frem til den nye adresse;
 • Hvis personen mister sit italienske statsborgerskab;

 

Gode råd til udfyldelsen af skemaer:

 • De danske bogstaver æ, ø, å findes ikke i det italienske alfabet og skal derfor transskriberes efter de internationale regler: Ø > OE; Æ > AE; Å > AA.
 • Bopælsadressen skal angives korrekt og fuldstændigt, dvs. med angivelse af vejnavn, husnummer, sal, trappeopgang, postnummer osv.
 • Den første vedhæftede fil skal være et ID-dokument, dvs. et italiensk Carta d’identità eller et pas (siderne 2-5).
 • Den anden vedhæftede fil skal være et dokument, som bekræfter ansøgerens faste bopæl i Danmark (f.eks. det gule sygesikringskort).

 

 

Indsigt
 • Lovgrundlag:

  • Legge 27 ottobre 1988, n. 470 – Anagrafe e censimento degli italiani all’estero.
  • P.R. 6 settembre 1989, n. 323 – Regolamento per l’esecuzione della legge 470/1988.
  • Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 – Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.
  • P.R. 30 maggio 1989, n. 223 – Regolamento anagrafico della popolazione residente.
  • Circolare MIACEL n. 20 del 17 dicembre 2001 – Posizione anagrafica dei militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO.
  • Legge 27 maggio 2002, n. 104 – Modifiche alla Legge 27 ottobre 1988, n. 470
  • Circolare del Ministero dell’ Interno n. 2/2004: cancellazione dall’A.I.R.E. per irreperibilità.
  • Decreto Legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 – Ordinamento e funzioni degli Uffici consolari.